ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

OVERZICHT

 

Artikel 1 - Voorwerp

Artikel 2 - Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 3 - Contactgegevens

Artikel 4 - Bestellingen opnemen

Artikel 5 - Specifiek productenaanbod 

Artikel 6 - Prijzen en betalingsmodaliteiten

Artikel 7 - Beschikbaarheid van de producten

Artikel 8 - Levering

Artikel 9 - Herroepingsrecht (terugzending en terugbetaling)

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

Artikel 12 - Gebruik van kortingsbonnen en geschenkbonnen

Artikel 13 - Intellectuele rechten

Artikel 14 - Klachten

Artikel 15 - Varia

Artikel 16 - Beleid inzake gegevensbescherming

Artikel 17 - Wijzigingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 18 - Geschillen en toepasselijk recht

 

 

 

ARTIKEL 1: VOORWERP

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen als enige het kader van de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen de Klant en de vennootschap Procurement & Change Management. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of bijzondere voorwaarde.

Onder Klant wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een commerciële relatie aangaat door de onlineaankoop van producten die de vennootschap Procurement & Change Management aanbiedt op haar website www.merossi.com. De Klanten worden geacht juridisch bekwaam te zijn om een bestelling te plaatsen en een commerciële transactie te sluiten met Procurement & Change Management.

Artikel 2 – AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Het gebruik van de website www.merossi.com, evenals elke bestelling die bij de vennootschap Procurement & Change Management wordt geplaatst, impliceert noodzakelijkerwijze, als essentiële en doorslaggevende voorwaarde, de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Klant.

De Klant kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de contractuele voorwaarden van zijn bestelling archiveren door ze te downloaden en de elektronische orderbevestiging op te slaan die na zijn aankoop automatisch naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Deze orderbevestiging bevat de referenties van de bestelling en een link om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te raadplegen.

Artikel 3 – CONTACTGEGEVENS

Procurement & Change Management is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in België te B-1300 Limal, rue Antoine André, 16.

De vennootschap Procurement & Change Management is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0663.586.205, intracommunautair btw-nr. BE 663.586.205.

 

Artikel 4 – BESTELLINGEN OPNEMEN

De producten zijn te koop via de website www.merossi.com

Op de website worden de bestellingen uitsluitend in het Frans, Nederlands of Engels geplaatst.

Om een artikel te bestellen, moet het worden toegevoegd aan het winkelmandje van de Klant. De Klant kan het aantal artikelen kiezen dat hij wenst te bestellen.

Vervolgens moet de Klant de gegevens van zijn klantenaccount invullen of deze aanmaken, de leveringsmethode en de betalingswijze kiezen en zijn eventuele promotiecode of geschenkbon invoeren. De Klant kan vervolgens de details van zijn bestelling controleren en indien nodig de fouten corrigeren alvorens zijn bestelling te plaatsen.

Met de knop "de bestelling bevestigen" kan de bestelling van de Klant worden bevestigd, die dan definitief wordt, en zo wordt een verkoopovereenkomst gesloten. Een ontvangstbevestiging van de bestelling van de Klant wordt per e-mail verstuurd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet bevestigd is, kan de Klant het contract opzeggen.

De bestelde producten worden geleverd na ontvangst van de volledige betaling van de verkoopprijs en van de eventuele leveringskosten.

Niettegenstaande elk schriftelijk bewijs of elk bewijs bewaard op een andere duurzame drager waartoe de Klant toegang zal hebben, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in de geïnformatiseerde systemen van Procurement & Change Management, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestellingen en van alle transacties tussen de partijen.

Artikel 5 – SPECIFIEK PRODUCTENAANBOD

 

Indien een productaanbod gepaard gaat met een beperkte geldigheidsduur (“flashverkoop”) of gekoppeld is aan voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de aanbieding.

Artikel 6 – PRIJZEN EN BETALINGSMODALITEITEN

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw. Het btw-tarief dat zal worden toegepast, is het tarief dat van kracht is in België.

De opgegeven prijzen omvatten ook de verzendkosten die afzonderlijk worden vermeld. Alle kosten verbonden aan de betaling van de bestelling zijn ten laste van de Klant.

Procurement & Change Management behoudt zich het recht voor om de verkoopprijs op elk moment te wijzigen. De aangekochte producten worden echter gefactureerd tegen de prijs zoals vermeld in de elektronische orderbevestiging.

Procurement & Change Management behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant waarmee hij een geschil heeft of had, te weigeren.

Aankopen kunnen alleen met creditcard, Bancontact, PayPal worden betaald. De Klant garandeert dat hij volledig gerechtigd is om betalingen met een creditcard uit te voeren en dat deze creditcard voldoende provisie heeft om de kosten te dekken van de commerciële transactie die het gevolg is van de bestelling.

De rekening van de Klant wordt gedebiteerd na de validering van de bestelling en de betaling zal effectief zijn vanaf het ogenblik dat de bank van de Klant zijn akkoord heeft bevestigd aan de bank van Procurement & Change Management. Indien de bank van de Klant weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

De betaling van de aankopen op Procurement & Change Management is beveiligd dankzij SSL-encryptie. Procurement & Change Management heeft geen rechtstreekse toegang tot de vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de betalingen en deze gegevens worden niet geregistreerd door Procurement & Change Management.

De producten blijven eigendom van Procurement & Change Management tot de prijs volledig betaald is.

Artikel 7 – BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

In geval van onbeschikbaarheid van een product of van de hoeveelheden waarvoor een bevestigde bestelling is geplaatst, wordt de Klant elektronisch op de hoogte gebracht van de volledige of gedeeltelijke annulering van zijn bestelling. Als de onbeschikbaarheid wordt meegedeeld aan de Klant terwijl het bedrag van zijn bestelling al werd gedebiteerd van zijn bankrekening, zal Procurement & Change Management onmiddellijk een verzoek tot terugbetaling indienen bij zijn bank. De Klant wordt hiervan elektronisch op de hoogte gebracht. De snelheid van terugbetaling is afhankelijk van de gekozen betalingswijze. Indien een creditcard werd gebruikt, wordt de terugbetaling vermeld op de volgende maandelijkse uitgavenstaat van de Klant.

Artikel 8 – LEVERING

Procurement & Change Management besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontvangst en de uitvoering van de productbestellingen.

Tenzij de Klant een ander leveringsadres vermeldt, wordt de plaats van levering geacht het facturatieadres te zijn dat de Klant heeft meegedeeld bij het plaatsen van zijn bestelling.

Tenzij bij de bestelling een speciale leveringstermijn werd vermeld, zal Procurement & Change Management de aanvaarde bestellingen leveren uiterlijk binnen een termijn van:

  • 5 (vijf) werkdagen in de Benelux, Frankrijk en Duitsland

  • 10 (tien) werkdagen voor de rest van de Europese Unie

  • op aanvraag voor landen buiten de Europese Unie

Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Klant hiervan uiterlijk 5 (vijf) werkdagen na de datum waarop hij de bestelling heeft geplaatst op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte worden gebracht. De Klant beschikt in dat geval over het recht om zijn bestelling te annuleren en hetzij een gelijkwaardig product, hetzij de terugbetaling te vragen. In dit laatste geval zal Procurement & Change Management het door de Klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) werkdagen na de opzegging terugbezorgen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het risico op beschadiging en/of verlies van de producten ten laste van Procurement & Change Management tot op het moment dat de producten aan de Klant worden geleverd.

 

Artikel 9 – HERROEPINGSRECHT (TERUGZENDING EN TERUGBETALING)

De Klant heeft het recht om aan Procurement & Change Management mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag waarop de Klant (of een door de Klant aangewezen derde) fysiek het bezit neemt van de volledige levering van een bestelling of, in geval van gefractioneerde levering van een bestelling, de dag waarop de Klant (of een door de Klant aangewezen derde) fysiek het laatste goed in bezit neemt.

De kennisgeving van de verzaking moet gebeuren via het model van het herroepingsformulier dat door Procurement & Change Management wordt aangeboden op zijn website, behoorlijk ingevuld en ondertekend.

Het verzakingsrecht van de Klant is onderworpen aan de terugzending van de volledige levering binnen een termijn van 15 (vijftien) werkdagen vanaf de uitoefening van zijn herroepingsrecht. De teruggestuurde producten moeten in nieuwe staat en in hun oorspronkelijke verpakking (ecobag), eveneens in perfecte staat, worden teruggestuurd, samen met het etiket van elk product, de factuur en het naar behoren ingevulde retourdocument.

Elke terugzending waarvan de afzender niet kan worden geïdentificeerd, zal worden geweigerd. Na het verstrijken van deze termijn van 15 (vijftien) werkdagen kan Procurement & Change Management de terugzending niet meer aanvaarden en kan ze worden teruggestuurd naar de afzender. De terugzending gebeurt naar het in artikel 3 vermelde adres van Procurement & Change Management.

De retour verzendingskosten vanuit landen buiten de BeNeLux, Metropolitaans Frankrijk en Duitsland zijn ten laste van de Klant.

De terugbetaling van de bestelling zal plaatsvinden binnen 30 (dertig) dagen volgend op de dag waarop Procurement & Change Management op de hoogte wordt gebracht van de beslissing van de Klant om dit artikel te herroepen, op voorwaarde dat alle retourmodaliteiten strikt werden nageleefd en dat Procurement & Change Management het product heeft ontvangen in de staat vermeld in paragraaf 3 van dit artikel.

Het verzakingsrecht kan ook worden uitgeoefend na de bestelling en voor verzending. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop Procurement & Change Management op de hoogte wordt gebracht van de beslissing van de Klant om af te zien van de overeenkomst overeenkomstig dit artikel. Procurement & Change Management zal de Klant elektronisch op de hoogte brengen van de ontvangst van zijn instructies en de indiening van een verzoek tot terugbetaling.

 

Artikel 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

De essentiële kenmerken en de prijs van de producten worden vermeld op de pagina’s met de gedetailleerde beschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de Klant het productaanbod correct kan beoordelen.

De door Procurement & Change Management gebruikte productafbeeldingen zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. De beelden op zijn website hebben echter geen contractuele waarde.

Procurement & Change Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de beschrijvingen van de producten en diensten. Procurement & Change Management verbindt zich echter ertoe deze fouten, in de mate van het mogelijke en van zijn middelen, zo snel mogelijk recht te zetten voor zover ze hem schriftelijk ter kennis werden gebracht.

 

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID

Procurement & Change Management draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites van derden waarnaar hij een hyperlink zou leggen, met name met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Procurement & Change Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van een gebrekkig gebruik of een oneigenlijk gebruik van de verkochte producten.

Procurement & Change Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van de bestellingen, in geval van overmacht, zoals met name verstoring of volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand enz. In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van Procurement & Change Management beperkt tot de bedragen die werden betaald voor de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot het inroepen van de aansprakelijkheid van Procurement & Change Management bvba.

Artikel 12 - GEBRUIK VAN DE KORTINGSBONNEN EN GESCHENKBONNEN

Kortingsbonnen mogen gratis door Procurement & Change Management worden verdeeld in het kader van promotieacties. Ze hebben een uiterste geldigheidsdatum, kunnen niet aangekocht worden en zijn niet overdraagbaar. 

 

De kortingsbonnen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven periode en kunnen eenmalig worden gebruikt voor één bestelling. Procurement & Change Management behoudt zich het recht voor om deze kortingsbonnen te beperken tot bepaalde producten. Een kortingsbon kan niet worden gebruikt voor de aankoop van geschenkbonnen. Per kortingsbon kan een minimum aankoopbedrag worden opgegeven. 

 

Om een kortingsbon te kunnen gebruiken, moet de waarde van de bestelling minstens gelijk zijn aan het bedrag van de korting. Het verschil tussen het bedrag van de kortingsbon en de prijs van de bestelling kan worden betaald met elk voorgesteld betaalmiddel. 

 

Het tegoed van de kortingsbon wordt niet terugbetaald en levert geen rente op. In geval van volledige of gedeeltelijke terugzending van de producten wordt het gedeelte van de prijs dat met een kortingsbon werd betaald, niet terugbetaald. 

 

Om een kortingsbon toe te passen op een bestelling, moet de Klant de code op de kortingsbon invoeren vóór de verzending van de bestelling. Het toepassen van kortingsbonnen op reeds verstuurde orders is uitgesloten. Het is niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te combineren, tenzij anders aangegeven. 

 

Geschenkbonnen zijn kortingsbonnen die de Klant kan aankopen. 

 

Het eventuele verschil tussen het bedrag van de geschenkbon en het bedrag van de bestelling kan worden betaald met de betaalmiddelen die worden voorgesteld door Procurement & Change Management bvba. Als de waarde van de geschenkbon hoger is dan het totaalbedrag van uw bestelling, wordt het verschil gecrediteerd op de account van de Klant. 

 

Om het tegoed van een geschenkbon te kunnen gebruiken, moet de Klant de code op de geschenkbon invoeren vóór de verzending van zijn bestelling. 

 

Het tegoed op basis van een geschenkbon is niet rentedragend en kan niet worden terugbetaald, zelfs niet wanneer de Klant gebruik maakt van zijn wettelijk herroepingsrecht.

 

Artikel 13 – INTELLECTUELE RECHTEN

MEROSSI is een beschermd merk. Procurement & Change Management verbiedt iedereen om het logo of de naam MEROSSI of bewoordingen die het merk MEROSSI bevatten op welke manier dan ook te verspreiden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Procurement & Change Management.

De website www.merossi.com is exclusieve eigendom van Procurement & Change Management, titularis van alle eraan verbonden rechten. Meer in het algemeen zijn alle teksten, illustraties en afbeeldingen, muziek, merken, logo's en onderscheidende tekens die worden gebruikt op de website www.merossi.com beschermd. Alle rechten op reproductie, overdracht of andere verspreiding van de inhoud ervan zijn strikt voorbehouden aan Procurement & Change Management. De Klant verbindt zich bijgevolg ertoe deze rechten te eerbiedigen en zich te onthouden van elke onwettige handeling die als namaak of oneerlijke concurrentie kan worden gekwalificeerd.

 

Artikel 14 – KLACHTEN

Bij het verlaten van de ateliers wordt elk product dat door Procurement & Change Management te koop wordt aangeboden, individueel gecontroleerd om de best mogelijke kwaliteit te garanderen.

Indien het geleverde product echter niet overeenstemt met de specificaties van de leveringsbon (bijvoorbeeld andere maten, ander model enz.) of een gebrek vertoont, kan de Klant het terugsturen binnen een termijn van 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum van de bestelling. Na deze termijn zijn klachten en retours niet meer ontvankelijk en worden ze niet meer aanvaard. Er wordt overeengekomen dat een product als conform wordt beschouwd indien het overeenstemt met de beschrijving gegeven door Procurement & Change Management.

Bijvoorbeeld, het feit dat de Klant op de website www.merossi.com een kleur of maat zou hebben gezien die verschilt van de werkelijkheid, kan niet worden beschouwd als een niet-conformiteit van het product.

De Klant kan dan kiezen om het product te ruilen, te laten herstellen of zich te laten terugbetalen volgens de voorwaarden vermeld in Artikel 9.

 

 

Artikel 15 – VARIA

 

Indien één of meerdere clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig zouden zijn, zullen zij de legitimiteit van de andere clausules – die geldig blijven – niet aantasten.

 

Artikel 16 – BELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

 

Procurement & Change Management verbindt zich ertoe alle bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strikt na te leven. Daartoe wordt verduidelijkt:

 

Identificatie van de verzamelde gegevens

Om zijn contractuele verbintenissen tegenover zijn klanten na te komen, verzamelt Procurement & Change Management de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van zijn prestaties, met name wanneer de Klant of een belangstellende persoon een verzoek om inlichtingen indient op zijn website.

 

Procurement & Change Management verzamelt in dit kader de volgende gegevens:

- Aanspreking

- Naam
- Voornaam
- Adres
- Telefoonnummers
- E-mailadres
- Eventueel btw-nummer
- Interne verwerkingscode voor de identificatie van de klant
- Gegevens betreffende de betaalmiddelen
- Transactiegegevens,
- Type diensten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een prestatie en de correspondentie met de Klant.

Doeleinden en gebruik van de verwerkte gegevens

 

De doeleinden van de gegevensverwerkingen uitgevoerd door de Dienstverlener zijn de volgende:

 

  • het beheer van de prestaties,

  • de facturatie van de prestaties,

  • de opvolging van de relatie met de klant,

  • de verzending van reclameaanbiedingen.

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden bewaard en gebruikt gedurende een termijn die in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Recht op toegang en rectificatie van gegevens

Overeenkomstig de AVG beschikt elke persoon over een recht op toegang, rectificatie, overdracht en verzet met betrekking tot zijn persoonsgegevens. De Klant kan dit recht uitoefenen door elektronisch contact op te nemen met Procurement & Change Management op het in artikel 3 vermelde adres.

 

 

Artikel 17 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De wijzigingen aangebracht aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden treden pas in werking nadat ze gepubliceerd zijn op de website www.merossi.com, met dien verstande dat de voorwaarden die gelden bij het plaatsen van de bestelling van toepassing blijven op de verkoopovereenkomst gesloten tussen Procurement & Change Management en de Klant.

 

Artikel 18 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de toepassing of de interpretatie ervan zal uitsluitend beheerst worden door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Nijvel zijn bevoegd.